Διαγνωστική

Ο αιματολογικός και ογκολογικός ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο συνήθως λόγω παθολογικών τιμών των εργαστηριακών του εξετάσεων ή λόγω νεοαμφανιζόμενων παθολογικών συμπτωμάτων. 

Στον ασθενή θα λαμβάνεται πλήρες ιστορικό, θα εκτιμούνται τα εργαστηριακά ευρήματα που προσκομίζει, θα ακολουθεί κλινική εξέταση, μέτρηση ζωτικών παραμέτρων, καρδιογράφημα και διαφορική ανάλυση αίματος. Θα δίνονται ακολούθως κατευθηντήριες οδηγίες για την ολοκλήρωση των διαγνωστικών εξετάσεων, πχ. αξονική ή μαγνητική τομογραφία, οπότε και θα προκύπτει η διαγνώση. Μετά από παρουσίαση του περιστατικού στο ογκολογικό συμβούλιο, θα προτείνεται η θεραπεία. 

Σε περιπτωση που το περιστατικό χρήζει βιοψίας μυελού (οστεομυελική βιοψία), τότε αυτή μπορεί να λάβει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ιατρείο.